Ogólne Warunki Gwarancji (OWG)

§ 1 DEFINICJE

Użyte w dalszej części niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży określenia oznaczają:

 1. "Sprzedający" – Blulog Sp. z o.o., ul. Konarzewska 4, 60-101 Poznań, NIP: 7792427403, REGON: 360570810 zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000538972.
 2. "Kupujący" – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
 3. "Strony" – Sprzedający i Kupujący.
 4. "Gwarant" – Sprzedający.
 5. "OWG" – niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji.
 6. "Termin płatności" – dzień, w którym należność za towar bądź usługę staje się wymagalna.
 7. "Towar" – towary handlowe sprzedawane przez Blulog Sp. z o.o. na rzecz Kupującego w ramach prowadzenia działalności.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ogólne warunki gwarancji określają zasady udzielania gwarancji na Towary oferowane przez Sprzedającego.
 2. OWG stanowi integralną część wszelkich umów dotyczących Towarów, w tym umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedającego.
 3. OWG są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej za pośrednictwem strony internetowej www.blulog.eu.
 4. OWG są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie gwarancji. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki gwarancji, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.
 5. Postanowienia zawarte w niniejszych OWG mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy gwarancji wyłącza stosowanie niniejszych OWG tylko w zakresie uregulowanym w niej sposób odmienny.
 6. Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWG.
 7. Gwarancja obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Jeżeli nic innego nie wynika z umowy pomiędzy Stronami, niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 9. Warunkiem skorzystania przez Kupującego z gwarancji objętej OWG jest terminowa zapłata za dostarczony Towar. W przypadku opóźnienia w płatności za Towar gwarancja wygasa.

§ 3 GWARANCJA

 1. Blulog Sp. z o.o. udziela gwarancji na okres 12-24 miesięcy od daty sprzedaży w zależności od typu i modelu towaru. Termin gwarancji dla danego produktu określony jest w karcie katalogowej danego Towaru.
 2. Okres gwarancji biegnie od daty wysyłki Towaru do Kupującego.
 3. Gwarancja na Towar automatycznie wygasa w przypadku gdy Towar jest używany lub przechowywany niewłaściwie lub Towar wykorzystywany jest w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi.
 4. Realizatorem świadczeń gwarancyjnych jest Sprzedający. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane bezpłatnie. W ramach gwarancji Sprzedawca jest uprawniony według swego wyboru albo do wymiany wadliwego Towaru albo do naprawy Towaru.
 5. Naprawa lub wymiana Towaru zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 21 dni od daty dostarczenia urządzenia przez Kupującego do sprzedającego. Gwarant zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu w uzasadnionych przypadkach.
 6. Pod pojęciem naprawy gwarancyjnej rozumie się wykonanie specjalistycznych czynności, których celem jest usunięcie wady Towaru objętego gwarancją. Towary lub podzespoły, w których stwierdzone zostaną braki materiałowe, konstrukcyjne oraz produkcyjne i z tego powodu działają nieprawidłowo, będą według opinii serwisu Sprzedającego naprawiane lub wymieniane na wolne od wad. Po wykonaniu czynności serwisowych wymienione części stają się własnością Sprzedającego.
 7. Gwarancją nie są objęte wady nie wynikające z wad tkwiących w Towarze, w tym w szczególności:
  1. uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszelkie inne powstałe wskutek działania lub zaniechania użytkownika lub działania siły zewnętrznej (np. zjawisk atmosferycznych, przepięć lub zakłóceń elektrycznych, zakłóceń elektromagnetycznych),
  2. uszkodzenia powstałe na skutek: niewłaściwego montażu (niezgodnego z instrukcją montażu) oraz eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem lub podręcznikiem użytkownika, zmian konstrukcyjnych i przeróbek dokonywanych przez użytkownika oraz osoby trzecie, używanie osprzętu firm innych niż Blulog,
  3. uszkodzenia towarów wcześniej rozbieranych lub naprawianych przez osoby do tego nieuprawnione,
  4. Towary ze zmienionym, nieczytelnym lub usuniętym numerem ID,
  5. wymiany części posiadających określoną żywotność i ulegających naturalnemu zużyciu w czasie normalnego wykorzystania: baterie, akumulatory, bezpieczniki itp.
 8. Kupujący ma obowiązek zawiadomić sprzedawcę o usterce w terminie 2 dni od daty jej ujawnienia.
 9. Warunkiem realizacji usług wynikających z gwarancji jest dokonanie przez Kupującego zgłoszenia poprzez prawidłowe wypełnienie formularza gwarancyjnego dostępnego na stronie www.blulog.eu.
 10. Dodatkowym warunkiem realizacji usług wynikających z gwarancji jest dostarczenie poprawnie wypełnionego formularza diagnostycznego dostępnego na stronie www.blulog.eu.
 11. Nie wypełnienie wymagań zawartych w punktach §3 pkt.9 i §3 pkt.10 obarczone będzie naliczeniem opłaty za diagnostykę takiego Towaru.
 12. W przypadku braku wykrycia zgłoszonych wad, Kupujący zostanie obarczony opłatą za diagnostykę takiego Towaru.
 13. Towar objęty reklamacją winien być dostarczony przez Kupującego na jego koszt na adres Blulog Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 334A, 60-406 Poznań.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Akceptując niniejsze OWG Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego.
 2. Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.
 3. Prawem właściwym dla OWG jest prawo polskie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWG mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWG.
 6. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z OWG ograniczona jest do wartości netto wadliwego Towaru.
 7. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.

Błędy, Których Chcemy Unikać

Wybierając Rozwiązanie Monitorujące

Nie wiesz, które rozwiązanie monitorujące wybrać? Raport, który proponujemy na pewno pomoże wybrać. oszczędzaj czas i pieniądze!

Administratorem Twoich danych osobowych będzie „Blulog Sp. z o.o.” ul. Konarzewska 4, 60-101 Poznań, NIP: 7792427403. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych znajdziesz w Polityce Prywatności. W każdej chwili będziesz mógł cofnąć zgodę.

Używamy Mailchimp jako naszej platformy marketingowej. Klikając poniżej, aby zasubskrybować, potwierdzasz, że Twoje informacje zostaną przesłane do Mailchimp w celu przetworzenia. Tutaj dowiesz się więcej o praktykach prywatności Mailchimp.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Jérémy Laurens prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Blulog Sp. Z oo” ul. Konarzewska 4, 60-101 Poznań, NIP: X. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w Polityka Prywatności. W każdej chwili będziesz mógł cofnąć zgodę.