Kategorie
bluRadio Podstawy Instrukcje obsługi

Eksport Danych

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak eksportować dane.

 • Aby wyeksportować dane do pliku CSV, należy kliknąć pozycję menu "Import/Eksport"" ("Import/Export") u góry i wybrać "Eksportuj dane do CSV'a (n[2000])" ("Export data to CSV's (n[2000])").

  Powinno pojawić się okno eksploratora pokazujące plik CSV.

Pliki CSV będą zawierać ostatnie 2000 pomiarów. Pliki zostaną automatycznie wygenerowane w folderze "csv-reports".

Otwierając plik CSV w swoim programie, należy użyć ";" jako ogranicznika dla kolumn.

Kategorie
bluRadio Podstawy Instrukcje obsługi

Pokazanie Wykresu

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak wyświetlić wykres, zmienić przedział czasowy i odczytać punkty.

 • Aby wyświetlić wykres , należy kliknąć przycisk "Diagram" znajdujący się na dole okna rejestratora.

  Powinno pojawić się nowe okno pokazujące wykres zmian temperatury i/lub wilgotności w czasie.

 • Po prawej stronie można wybrać okres. Wystarczy kliknąć ikonę "kalendarza” i wybrać nową datę. Należy kliknąć przycisk "Ustaw” ("Set"), aby zastosować zmiany.

 • Ponadto po prawej stronie można zmienić okres czasu. Wystarczy wpisać godzinę w polu tekstowym. Następnie należy kliknąć przycisk "Ustaw” ("Set"), aby zastosować zmiany.

Zmiana czasu nadal ma miejsce, mimo że po kliknięciu przycisku "Ustaw” ("Set") czas wraca do pierwotnego czasu.

 • Można także najechać myszką na dowolny punkt na grafie , aby uzyskać więcej informacji o pomiarze.

Kategorie
bluRadio Podstawy Instrukcje obsługi

Dodanie Rejestratora

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak dodać rejestrator.

 • Aby dodać rejestrator, należy podać jego identyfikator ("Device ID"). Jeśli rejestrator ma szyfrowanie, należy dołączyć klucz ("Key").

  Ponadto można podać nazwę ("Name"), która zostanie wstawiona jako tytuł w oknie rejestratora.

  Następnie powinno pojawić się nowe okno po prawej stronie.

W zależności od ustawień rejestratora nowe dane mogą się pojawić natychmiast lub po upływie określonego czasu - czasu wcześniej ustawionego w rejestratorze.

Można tu zobaczyć najnowszy pomiar temperatury, poziom wilgotności, napięcie baterii, RSSI oraz dzień i godzinę ostatniego pomiaru.

Gdy rejestrator zmierzy nowe wartości, informacje zostaną zaktualizowane.

Kategorie
bluNFC Podstawy Instrukcje obsługi

Eksport Danych

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak eksportować dane do różnych formatów.

 • Aby wyeksportować dane należy wybrać przycisk „Eksport” („Export”) z górnego menu, a następnie wybrać w jaki sposób je wyeksportować.

Główną różnicą między opcjami „dane ogólne” („general data”), a „wszystkie dane” („all data”) jest to, że dane wyeksportowane opcją „wszystkie dane” („all data”) zawierają historię pomiarów.

Kategorie
bluNFC Podstawy Instrukcje obsługi

Usuwanie Danych z Rzędu

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak usunąć wiersz danych.

 1. Aby usunąć dane rejestratora z całego rzędu, należy wcisnąć ikonę „kosza na śmieci”.

 2. Powinno pojawić się nowe okno, w którym można potwierdzić tę akcję. Należy wcisnąć przycisk „Tak” („Yes”). Cały rząd powinien zniknąć.

Kategorie
bluNFC Podstawy Instrukcje obsługi

Raport

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak pobrać różne typy raportów.

Raport PDF

 1. Aby pobrać raport w formacie PDF najpierw należy umieścić rejestrator na czytniku.

 2. Po czym należy wybrać ikonę „PDF”.

 3. Następnie należy wybrać, gdzie zapisać raport i kliknąć „Zapisz” („Save”).

W odróżnieniu od raportów CSV lub XLSX, w przypadku raportów PDF należy przyłożyć rejestrator do czytnika NFC przed wybraniem ikony eksportu.

Raport CSV

 1. Aby pobrać raport CSV, należy wcisnąć ikonę „CSV”.

 2. Należy wcisnąć przycisk „Tak” („Yes”), jeżeli występuje potrzeba zobaczenia danych z tego wiersza (oznacza to, że wyświetlone zostaną dane zapisane już w aplikacji). Jeżeli występuje potrzeba zobaczenia danych bezpośrednio z rejestratora, należy wcisnąć przycisk „Nie” („No”).

 3. Należy umieścić rejestrator na czytniku po czym wcisnąć ikonę raz jeszcze.

Raport zapisze się automatycznie w folderze „csv-reports”.

Raport XLSX

 1. Abu pobrać raport XLSX, należy wcisnąć ikonę „XLSX”.

 2. Należy wcisnąć przycisk „Tak” („Yes”), jeżeli występuje potrzeba zobaczenia danych z tego wiersza (oznacza to, że wyświetlone zostaną dane zapisane już w aplikacji). Jeżeli występuje potrzeba zobaczenia danych bezpośrednio z rejestratora, należy wcisnąć przycisk „Nie” („No”).

Raport zapisze się automatycznie w folderze „xlsx-reports”.

Kategorie
bluNFC Podstawy Instrukcje obsługi

Wykres

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak uzyskać dostęp do wykresu.

 1. Aby uzyskać dostęp do wykresu należy wcisnąć przycisk „wykresu”.

 2. Należy wcisnąć przycisk „Tak” („Yes”), jeżeli występuje potrzeba zobaczenia danych z tego wiersza (oznacza to, że wyświetlone zostaną dane zapisane już w aplikacji). Jeżeli występuje potrzeba zobaczenia danych bezpośrednio z rejestratora, należy wcisnąć przycisk „Nie” („No”).

 3. Należy umieścić rejestrator na czytniku NFC i wcisnąć ikonę ponownie. Powinno pojawić się nowe okno, w którym wyświetlą się wykresy.

 • Aby zmienić zakres dat dla wykresu należy po prostu wybrać nowe daty i czas z prawej strony. Można wpisać daty i czas bezpośrednio w polu wyboru bądź wybrać datę klikając w ikonę „kalendarza”. Po skończeniu należy wcisnąć przycisk „Pokaż” („Show”).

 • Aby zresetować zakres dat dla wykresu do domyślnego, należy wcisnąć przycisk „Reset”.

 • Aby przybliżyć wykres w konkretnym miejscu należy kliknąć i przytrzymać lewy przycisk myszki po czym narysować kształt. Po skończeniu, należy puścić lewy przycisk myszki. Wykres powinien się powiększyć. Aby wrócić do domyślnego widoku należy po prostu wcisnąć przycisk „Resetuj” (“Reset”).

 • Aby zobaczyć konkretne pomiary dla któregoś punktu należy przejechać na niego myszką. Z prawej strony pod polem kalendarza pojawią się szczegółowe informacje o tym punkcie.

Kategorie
bluNFC Podstawy Instrukcje obsługi

Pomiar

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak rozpocząć i zatrzymać pomiar.

Rozpoczęcie pomiaru

 • Aby rozpocząć nowy pomiar, najpierw należy wybrać opcję „Logger”, a następnie „Rozpocznij rejestrację” („Start new recording”) z górnego menu.

 • Jeśli w ustawieniach jest włączona opcja "Pokaż okno skanowania wersji rejestratora przed rozpoczęciem programowania" ("Show logger version scan window before start programming") pojawi się pytanie odnośnie korzystania z automatycznego wykrywania sprzętu. Należy wybrać odpowiednią opcję i przeskanować rejestrator.

  Można także zaznaczyć odpowiednie pole, jeśli chcemy zapisać wybór i nie wyświetlać ponownie tego okna (można również ustawić te preferencje w ustawieniach ogólnych).

Niektóre typy rejestratorów obsługują dodatkowe pola i jeśli jest potrzeba ustawienia wartości dla tych pól, konieczne będzie użycie automatycznego wykrywania sprzętu. Po włączeniu tej funkcji zostanie wyświetlony dodatkowy kreator zawierający te pola.

Automatyczne wykrywanie sprzętu można włączyć lub wyłączyć w ustawieniach ogólnych w polu "Pokaż okno skanowania wersji rejestratora przed rozpoczęciem programowania” („Show logger version scan window before start programming").

Jeśli korzysta się z tej opcji, trzeba umieścić na czytniku takie same typy rejestratorów. Jeśli istnieje potrzeba użycia innych typów rejestratorów, należy rozpocząć nowy pomiar.

 • Powinno pojawić się okno pozwalające wybrać i modyfikować ustawienia pomiarów.

 • Można wczytać ustawienia wcześniej zapisane („Dostępne ustawienia” („Available settings”)). Jeśli wybrana zostanie opcja „Poprzednie dane” („Last Data”), zostaną zastosowane ustawienia z ostatniego nowego pomiaru.

 1. Można również zapisać ustawienia do późniejszego wykorzystania, klikając przycisk „Zapisz ustawienia” („Save settings”).

 2. Powinno pojawić się nowe okno. W tym oknie można sprecyzować nową nazwę ustawień którą chce się zapisać. Następnie należy wcisnąć przycisk „Zapisz” („Save”). Na dole ekranu wyświetli się komunikat o tym, że ustawienia zostały poprawnie zapisane.

 1. Aby nadpisać ustawienia pomiarów, najpierw należy wybrać nazwę ustawień z listy „Dostępne ustawienia” („Available Settings”).

 2. Można teraz wprowadzić zmiany w polach.

 3. Następnie należy wcisnąć przycisk „Zapisz ustawienia” („Save settings”). Powinno pojawić się nowe okno.

 4. W tym oknie należy wpisać nazwę ustawień (taka sama, jaka została wcześniej wybrana) i wcisnąć „Zapisz” („Save”).

 5. W kolejnym oknie należy wcisnąć przycisk „Tak” („Yes”). Powinien pojawić się komunikat „Zapisano obecne ustawienia!” („Success! Current settings saved!”).

 1. Aby usunąć ustawienia pomiarów, najpierw należy wybrać nazwę ustawień z listy „Dostępne ustawienia” („Available Settings”).

 2. Następnie należy wcisnąć ikonę „kosza na śmieci” w pobliżu pola „Dostępne ustawienia” („Available settings”). Powinno się pojawić nowe okno.

 3. W tym oknie należy wcisnąć przycisk „Tak” („Yes”). Powinien pojawić się komunikat „Usunięto ustawienia!” („Success! Current settings deleted!”).

 • Można wybrać opcję rozpoczęcia pomiaru natychmiast, z opóźnieniem (na podstawie liczby minut lub określonej daty i godziny) lub ręcznie (za pomocą przycisku "push").

  Opóźniony start

  Ręczny start

 • Można również wybrać profile „Dane specjalne” („Profiles data”) w celu spersonalizowania poszczególnych pól dla pomiaru. W dalszej części tej instrukcji można znaleźć więcej szczegółów na temat tego jak tworzyć i edytować profile.

 • Teraz należy wcisnąć przycisk „Rozpocznij okres” („Start recording”). Należy potwierdzić rozpoczęcie pomiaru wciskając przycisk „Tak” („Yes”).

 • Powinno pojawić się okno proszące o umieszczenie pierwszego rejestratora na czytniku. Należy postępować zgodnie z instrukcją i poczekać kilka sekund. Można zacząć pomiary dla tak wielu rejestratorów z rzędu, na ile jest potrzeba.

 • Po poprawnym rozpoczęciu pomiaru pojawi się komunikat „Powodzenie – Zmień logger” („Success! – Change logger”).

 • Po zakończeniu należy zamknąć to okno.

Wyświetlenie się komunikatu „Błąd – Zmień logger” („Error – Change logger”), może mieć parę przyczyn:

 • Zbyt szybkie odsunięcie rejestratora od czytnika NFC (podczas etapu "Trwa transmisja danych” („Data transmission in progress”))

 • Rozpoczęcie pomiaru jednorazowych rejestratorów, które już mają/miały pomiar

Wyświetlenie się komunikatu „Musisz użyć rejestratora tego samego typu co wykrytego przy automatycznej detekcji” („You must use the same type of recorder as the one detected during automatic detection”) oznacza, że typ rejestratora umieszczonego podczas automatycznego wykrywania jest inny niż typ rejestratora, który aktualnie znajduje się na czytniku NFC.

Zatrzymanie pomiaru

 1. Aby zakończyć aktualny pomiar należy w górnym menu wybrać „Logger”, a następnie „Zakończ pomiar” („End current recording”).

 2. Następnie należy umieścić rejestrator na czytniku NFC. Powinien pojawić się komunikat „Powodzenie – Zmień logger” („Success – Change logger”)

 3. Teraz można zdjąć rejestrator z czytnika NFC.

Kategorie
bluNFC Podstawy Instrukcje obsługi

Dane

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak uzyskać dostęp do danych rejestratora.

Dane ogólne

 1. Aby uzyskać dostęp do ogólnych danych rejestratora (to co widać w tabeli), najpierw należy wybrać „Logger”, a następnie „Sprawdź logger” („Read Logger”) z górnego menu.

 2. Powinno pojawić się okno z mapą (jeżeli zaznaczona została opcja w ustawieniach "Sprawdź lokalizację przed rozpoczęciem odczytu danych" („Check the location before reading data”)).

  Proszę się upewnić, że lokalizacja jest poprawna. Można użyć funkcję przybliżenia w lewym górnym rogu, aby przybliżyć lub oddalić mapę. Aby zmienić lokalizację, należy kliknąć w odpowiednie miejsce na mapie, a wskaźnik powinien zmienić swoją pozycję. Po wybraniu lokalizacji należy wcisnąć przycisk „Zapisz” („Save”).
 3. Powinno pojawić się okno proszące o umieszczenie pierwszego rejestratora na czytniku. Należy postępować zgodnie z instrukcjami i poczekać kilka sekund. Można odczytać tak dużo rejestratorów z rzędu, ile tylko potrzeba. Po właściwym odczycie powinien pojawić się komunikat „Powodzenie – Zmień logger” („Success – Change logger”).

  Po skończeniu należy zamknąć to okno. Powinien pojawić się wiersz z danymi z rejestratora.

Jeżeli wprowadzone zostały dane użytkownika z bluConsole, zostaną one automatycznie wgrane do wprowadzonego konta i będą one dostępne na www.bluconsole.com.

Wyświetlenie się komunikatu „Błąd – Zmień logger” („Error – Change logger”), może mieć parę przyczyn:

 • Zbyt szybkie odsunięcie rejestratora od czytnika NFC (podczas etapu "Trwa transmisja danych” („Data transmission in progress”))
 • Problem z czytnikiem NFC lub inny problem - należy zdjąć rejestrator i umieścić go ponownie na czytniku. Proszę o powtórzenie tej czynności kilka razy, aż do skutku.

Należy upewnić się, że okno skanowania zostało zamknięte po jego zakończeniu. W innym wypadku nie będzie możliwy dostęp do górnego menu.

Jeżeli nie można zlokalizować okna skanowania, proszę kliknąć ikonę bluNFC na dole ekranu, po czym wcisnąć przycisk „X” w prawym górnym rogu.

Parametry pomiarów i mapy

 1. Aby uzyskać dostęp do danych pomiaru konkretnego rejestratora należy kliknąć ikonę „koła zębatego” po prawej stronie.

 2. Należy wcisnąć przycisk „Tak” („Yes”), jeżeli występuje potrzeba zobaczenia danych z tego wiersza (oznacza to, że wyświetlone zostaną dane zapisane już w aplikacji). Jeżeli występuje potrzeba zobaczenia danych bezpośrednio z rejestratora, należy wcisnąć przycisk „Nie” („No”).

 3. Należy umieścić rejestrator na czytniku po czym wcisnąć ikonę raz jeszcze.

 4. Powinno pojawić się nowe okno zawierające zapisane dane.

 • Aby zobaczyć na mapie ostatnią zarejestrowaną pozycję należy kliknąć ikonę "pinezki" znajdującą się na dole. Mapa zostanie powiększona do tej lokalizacji.

Historia

 • Aby uzyskać dostęp do historii pomiarów należy wcisnąć ikonę „zegara”. Powinno pojawić się nowe okno pokazujące listę pomiarów z różnymi danymi.

 • Aby usunąć pomiar, należy wcisnąć ikonę „kosza na śmieci” zlokalizowaną z prawej strony.

 • Aby zobaczyć parametry pomiaru, należy wcisnąć ikonę „koła zębatego”.

 • Aby zobaczyć wykres pomiarów, należy wcisnąć ikonę „wykresu”.

 1. Aby zmienić nazwę pomiaru, należy wcisnąć ikonę „długopisu” zlokalizowaną z prawej strony. Powinno pojawić się nowe okno.

 2. W tym oknie należy wpisać nową nazwę pomiaru, po czym wcisnąć przycisk „Zapisz” („Save”).

Ostatnie zapisane dane

 1. Aby uzyskać dostęp do ostatnich zapisanych danych najpierw należy umieścić rejestrator na czytniku.

 2. Następnie z górnego menu należy wybrać opcję „Logger” oraz „Ostatnie dane” („Last recording data”). Powinno pojawić się nowe okno zawierające dane z ostatniego pomiaru.

Ostatnie zapisane dane - wyświetlane są dane z ostatniego pomiaru.

Ostatni blok pomiarowy

 1. Aby uzyskać dostęp do ostatniego bloku pomiarowego, najpierw należy umieścić rejestrator na czytniku NFC.

 2. Następnie należy wybrać z górnego menu opcję „Logger” oraz „Odczyt ostatniego bloku pomiarów” („Read the last block of measurements”).

 3. Powinno pojawić się okno proszące o umieszczenie rejestratora na czytniku. Należy postępować zgodnie z instrukcjami i poczekać kilka sekund.

 4. Po skończeniu należy zamknąć to okno.

W porównaniu do opcji "Sprawdź logger" (“Read logger”), opcja "Odczyt ostatniego bloku pomiarów" (“Read the last block of measurements”) pozwala na podgląd kilku ostatnich pomiarów, co znacznie przyspieszy ładowanie się danych.

Kategorie
bluMobile Podstawy Instrukcje obsługi

Filtrowanie

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak wyszukiwać i sortować rejestratory.

 1. Aby wyszukać konkretny rejestrator, należy najpierw upewnić się, że znajdujemy się na głównej stronie aplikacji. Trzeba stuknąć w ikonę "lupy" znajdującą się w lewym górnym rogu. Powinien pojawić się pasek wyszukiwania.

 2. Należy teraz wpisać identyfikator rejestratora, a dane powinny zostać automatycznie przefiltrowane.

 • Aby usunąć górny pasek wyszukiwania, wystarczy stuknąć ikonę "lupy" ponownie.

 • Aby usunąć górny pasek wyszukiwania, wystarczy stuknąć ikonę "lupy" ponownie. Należy usunąć zawartość pola i ponownie stuknąć ikonę "lupy".

Sortowanie/Typ

 • Aby uzyskać dostęp do funkcji sortowania/typu, należy stuknąć ikonę "filtrowania" znajdującą się w lewym górnym rogu. Powinien pojawić się górny pasek z dwoma rozwijanymi menu.

 • W pierwszym menu rozwijanym można sortować rejestratory na podstawie czasu pomiaru lub identyfikatora.

 • W drugim menu rozwijanym można sortować rejestratory na podstawie typu (np. temperatura, wilgotność lub światło).

 • Aby ukryć pasek sortowania/typu, wystarczy ponownie dotknąć ikony "filtrowania".

Kategorie
bluMobile Podstawy Instrukcje obsługi

Raport

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak pobrać raport i później znaleźć go w telefonie.

 1. Aby pobrać raport, należy się upewnić, że znajdujemy się na głównym ekranie. Należy wcisnąć ikonę "pobierz" znajdującą się w prawym górnym rogu.

 2. Powinno pojawić się nowe okno. Teraz można wybrać okres i ID koncentratora lub numer rejestracyjny samochodu (jeśli jest on powiązany z ID koncentratora). Można wpisać swój adres e-mail, aby otrzymać raport na swoją skrzynkę.

Należy się upewnić, że numer rejestracyjny samochodu lub ID koncentratora jest napisany dużymi literami i zaczyna się od znaku "#".

 1. Następnie należy wcisnąć przycisk "Download Report" znajdujący się na dole strony. Powinna pojawić się animacja ładowania. Po pewnym czasie powinniśmy otrzymać komunikat "Pdf Downloaded”.
 2. W systemie Android należy przejść do sekcji "Moje pliki" (“My Files”), "Pamięć wewnętrzna" (“Internal storage”) i "Pobrane” (“Download”), aby uzyskać dostęp do raportu.

 3. W telefonie iPhone należy przejść do "Pliki" (“Files”), "Na tym iPhone" (“On My iPhone”) i "bluMobile", aby uzyskać dostęp do raportu.

Kategorie
bluMobile Podstawy Instrukcje obsługi

Dane

W tej sekcji można się dowiedzieć, jak odczytywać dane, uzyskać dostęp do wykresu i naruszeń.

Przegląd kafelków

Zielony kafelek
Czerwony kafelek
Szary kafelek

Każdy kwadrat reprezentuje pojedynczy rejestrator.

Kafelek „zielony” oznacza, że pomiar dla danego rejestratora mieści się w dozwolonych granicach.

Kafelek „czerwony” oznacza, że pomiar jest powyżej/poniżej dopuszczalnych limitów.

Kafelek „szary” oznacza, że rejestrator jest nieaktywny (odległość jest zbyt duża, albo bateria w rejestratorze jest wyczerpana).

Kafelek temperatury

Wygląd pól może się różnić w zależności od typu pomiaru. Poniżej przedstawiono kilka przykładów z opisem odczytywania danych. Powodzenia!

Kafelek temperatury/światła

Kafelek temperatury/wilgotności

Kafelek zalania

Kafelek temperatury/zasilania

Szczegóły

 • Aby uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych danych wystarczy dotknąć dowolnego rejestratora.  Powinien pojawić się nowy ekran. Na górze można przełączać się między zakładkami: "Details", "Graph" i "Breaches".

W sekcji "Details" można zobaczyć takie szczegóły jak ID rejestratora, ID koncentratora, nazwa organizacji i wartości progowe.

Wykres

 • Aby uzyskać dostęp do wykresu, należy stuknąć rejestrator i wybrać opcję "Graph" u góry ekranu.

 • Aby zmienić zakres dat, należy stuknąć prawe górne rozwijane menu i wybrać żądany zakres.

 • Aby powiększyć lub zmniejszyć wykres w poziomie, można go zwinąć lub rozszerzyć palcami.

 • Aby wyświetlić wykres na pełnym ekranie, należy stuknąć ikonę "pełny ekran" znajdującą się w prawym dolnym rogu. Aby wyjść z trybu pełnoekranowego, wystarczy dotknąć ikony "x" znajdującej się w prawym górnym rogu.

 • Aby zobaczyć pomiar dla konkretnego punktu, wystarczy stuknąć w dowolnym miejscu na wykresie, powinno pojawić się okno z informacją o pomiarze.

Przekroczenia

 • Aby uzyskać dostęp do informacji o przekroczeniach, należy dotknąć rejestratora i dotknąć opcji "Breaches" u góry.
 • Aby zmienić okres dat dla przekroczeń, należy stuknąć w rozwijane menu znajdujące się w prawym górnym rogu i wybrać odpowiedni zakres.