Zasady i Warunki

Niniejsze zasady i warunki ("Umowa") określają ogólne zasady i warunki korzystania przez ciebie z www.blulog.eu witryna internetowa ("Witryna" lub "Serwis") oraz wszelkie powiązane z nią produkty i usługi (zwane łącznie "Usługami"). Niniejsza Umowa jest prawnie wiążąca pomiędzy Tobą ("Użytkownik", "Ty" lub "Twój") a operatorem Serwisu ("Operator", "my", "nas" lub "nasz"). Uzyskując dostęp i korzystając z Witryny i Usług, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się przestrzegać warunków tej Umowy. Jeśli zawierasz tę Umowę w imieniu firmy lub innej osoby prawnej, oświadczasz, że masz prawo do związania tej osoby tą Umową, w którym to przypadku terminy "Użytkownik", "Ty" lub "Twój" odnoszą się do tej osoby. Jeśli nie masz takiego upoważnienia lub jeśli nie zgadzasz się z warunkami tej Umowy, nie możesz zaakceptować tej Umowy i nie możesz uzyskać dostępu i korzystać z Witryny i Usług. Przyjmujesz do wiadomości, że niniejsza Umowa jest umową pomiędzy Tobą a Operatorem, mimo że ma ona formę elektroniczną i nie jest fizycznie podpisana przez Ciebie, oraz że reguluje ona zasady korzystania przez Ciebie z Witryny i Usług.

Wymagany wiek

Aby korzystać z Witryny i Usług, musisz mieć ukończone 13 lat. Korzystając z Witryny i Usług oraz zgadzając się na niniejszą Umowę, gwarantujesz i oświadczasz, że masz co najmniej 13 lat.

Linki do innych zasobów

Mimo że Witryna i Usługi mogą zawierać łącza do innych zasobów (takich jak strony internetowe, aplikacje mobilne itp.), nie sugerujemy, bezpośrednio ani pośrednio, żadnego zatwierdzenia, stowarzyszenia, sponsorowania, popierania ani przynależności do jakiegokolwiek zasobu, do którego prowadzą łącza, chyba że zostało to wyraźnie określone w niniejszym dokumencie. Niektóre linki na Stronie mogą być "linkami afiliacyjnymi". Oznacza to, że jeśli klikniesz na taki link i dokonasz zakupu, Operator otrzyma prowizję partnerską. Nie jesteśmy odpowiedzialni za sprawdzanie lub ocenianie i nie gwarantujemy ofert firm lub osób ani zawartości ich zasobów. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działania, produkty, usługi i treści innych osób trzecich. Powinieneś uważnie zapoznać się z oświadczeniami prawnymi i innymi warunkami użytkowania wszelkich zasobów, do których uzyskujesz dostęp za pośrednictwem łącza na Stronie i w Usługach. Łączenie się z innymi zasobami poza witryną odbywa się na Twoje własne ryzyko.

Zabronione zastosowania

Oprócz innych warunków określonych w Umowie, zabronione jest korzystanie z Witryny i Usług lub Treści: (a) do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem; (b) do nakłaniania innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) do naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw lub lokalnych rozporządzeń; (d) naruszania lub łamania naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, nadużywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, pomawiania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminowania ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) podawania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) zamieszczania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwych kodów, które będą lub mogą być użyte w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Strony i Usług, produktów i usług osób trzecich lub Internetu; (h) do spamu, phishu, pharmingu, pretekstu, spidera, crawlowania lub scrape'u; (i) do jakichkolwiek obscenicznych lub niemoralnych celów; lub (j) do zakłócania lub obchodzenia zabezpieczeń Strony i Usług, produktów i usług stron trzecich lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania przez ciebie z Witryny i Usług w przypadku naruszenia któregokolwiek z zakazanych sposobów korzystania.

Prawa własności intelektualnej

"Prawa Własności Intelektualnej" oznaczają wszystkie obecne i przyszłe prawa nadane przez ustawę, prawo zwyczajowe lub prawo słuszności w odniesieniu do wszelkich praw autorskich i praw pokrewnych, znaków towarowych, wzorów, patentów, wynalazków, wartości firmy i prawa do pozwania za podrobienie, praw do wynalazków, praw do użytkowania oraz wszelkich innych praw własności intelektualnej, w każdym przypadku zarówno zarejestrowane, jak i niezarejestrowane, a także wszystkie wnioski i prawa do ubiegania się i uzyskania, prawa do zastrzeżenia pierwszeństwa w stosunku do takich praw oraz wszystkie podobne lub równoważne prawa lub formy ochrony oraz wszelkie inne wyniki działalności intelektualnej, które istnieją lub będą istnieć teraz lub w przyszłości w dowolnej części świata. Niniejsza umowa nie przenosi na użytkownika własności intelektualnej będącej własnością Operatora lub osób trzecich, a wszelkie prawa, tytuły i udziały w takiej własności pozostaną (w relacjach między stronami) wyłącznie po stronie Operatora. Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, grafiki i loga używane w związku z Witryną i Usługami są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Operatora lub jego licencjodawców. Inne znaki towarowe, znaki usługowe, grafiki i loga używane w związku z Witryną i Usługami mogą być znakami towarowymi innych osób trzecich. Korzystanie z Witryny i Usług nie daje prawa ani licencji na reprodukcję lub inne wykorzystanie znaków towarowych Operatora lub osób trzecich.

Ograniczenie odpowiedzialności

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Operator, jego podmioty stowarzyszone, dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, agenci, dostawcy ani licencjodawcy nie będą ponosić odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, specjalne, karne, pokrycia lub wynikowe (w tym, bez ograniczeń, za szkody związane z utratą zysków, przychodów, sprzedaży, wartości firmy, wykorzystaniem treści, wpływ na działalność gospodarczą, przerwę w działalności gospodarczej, utratę spodziewanych oszczędności, utratę możliwości prowadzenia działalności gospodarczej), niezależnie od przyczyny, na podstawie jakiejkolwiek teorii odpowiedzialności, w tym, bez ograniczeń, kontraktu, deliktu, gwarancji, naruszenia obowiązków ustawowych, zaniedbania lub w inny sposób, nawet jeśli strona odpowiedzialna została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód lub mogła je przewidzieć. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo łączna odpowiedzialność Operatora i jego podmiotów stowarzyszonych, urzędników, pracowników, agentów, dostawców i licencjodawców w związku z usługami będzie ograniczona do kwoty wyższej niż jedno euro lub kwoty faktycznie zapłacone w gotówce przez użytkownika na rzecz Operatora za okres jednego miesiąca przed pierwszym zdarzeniem lub okolicznością powodującą taką odpowiedzialność. Ograniczenia i wyłączenia mają zastosowanie również w przypadku, gdy ten środek zaradczy nie rekompensuje w pełni strat użytkownika lub nie spełnia swojego zasadniczego celu.

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy lub jej warunków dotyczących Witryny i Usług w dowolnym momencie, ze skutkiem od momentu umieszczenia zaktualizowanej wersji Umowy na Witrynie. Kiedy to zrobimy, zmienimy datę aktualizacji na dole tej strony. Dalsze korzystanie ze Strony i Usług po wprowadzeniu takich zmian będzie oznaczało Twoją zgodę na te zmiany.

Akceptacja tych warunków

Potwierdzasz, że przeczytałeś tę Umowę i zgadzasz się na wszystkie jej warunki. Uzyskując dostęp do Witryny i Usług oraz korzystając z nich, zgadzasz się na przestrzeganie postanowień niniejszej Umowy. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie warunków tej Umowy, nie masz prawa dostępu ani korzystania z Witryny i Usług.

Kontakt z nami

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, aby dowiedzieć się więcej o tym Porozumieniu lub w jakiejkolwiek sprawie z nim związanej, możesz wysłać e-mail na adres janfo@blulog.eu

Ten dokument został ostatnio zaktualizowany 23 listopada 2020 r.

Błędy, Których Chcemy Unikać

Wybierając Rozwiązanie Monitorujące

Nie wiesz, które rozwiązanie monitorujące wybrać? Raport, który proponujemy na pewno pomoże wybrać. oszczędzaj czas i pieniądze!

Administratorem Twoich danych osobowych będzie „Blulog Sp. z o.o.” ul. Konarzewska 4, 60-101 Poznań, NIP: 7792427403. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych znajdziesz w Polityce Prywatności. W każdej chwili będziesz mógł cofnąć zgodę.

Używamy Mailchimp jako naszej platformy marketingowej. Klikając poniżej, aby zasubskrybować, potwierdzasz, że Twoje informacje zostaną przesłane do Mailchimp w celu przetworzenia. Tutaj dowiesz się więcej o praktykach prywatności Mailchimp.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Jérémy Laurens prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Blulog Sp. Z oo” ul. Konarzewska 4, 60-101 Poznań, NIP: X. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w Polityka Prywatności. W każdej chwili będziesz mógł cofnąć zgodę.