Polityka Ograniczonej Gwarancji

Zasady ograniczonej gwarancji Blulog Incorporated na system RTM.

Ten produkt jest sprzedawany zgodnie z zasadami ograniczonej gwarancji Blulog Incorporated dostępnymi wraz z tym produktem.

WAŻNE: KORZYSTAJĄC Z SYSTEMU RTM ZGADZASZ SIĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW GWARANCJI NA SYSTEM RTM FIRMY BLULOG ("GWARANCJA"), JAK OKREŚLONO PONIŻEJ

NIE UŻYWAJ PRODUKTU, DOPÓKI NIE ZAPOZNASZ SIĘ Z WARUNKAMI GWARANCJI.

CZAS TRWANIA

1 - 3 lata ograniczonej gwarancji (w zależności od produktu)

JAK PRAWO KONSUMENCKIE ODNOSI SIĘ DO NINIEJSZEJ GWARANCJI

Niniejsza gwarancja daje Tobie, klientowi, określone prawa wobec Blulog - producenta. Ponadto możesz mieć inne prawa wynikające z obowiązującego prawa lokalnego lub specjalnej pisemnej umowy z firmą Blulog. Aby w pełni zrozumieć swoje prawa, powinieneś zapoznać się z prawem obowiązującym w Twoim kraju.

OGRANICZENIA GWARANCJI PODLEGAJĄCE PRAWU KONSUMENCKIEMU

W zakresie dozwolonym przez prawo, niniejsza gwarancja i określone w niej środki zaradcze są wyłączne i zastępują wszelkie inne gwarancje, środki zaradcze i warunki, zarówno ustne, pisemne, ustawowe, wyraźne, jak i dorozumiane. Blulog wyłącza wszelkie ustawowe i dorozumiane gwarancje, w tym bez ograniczeń gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu oraz gwarancje dotyczące wad ukrytych lub utajonych, w zakresie dozwolonym przez prawo. W zakresie, w jakim takie gwarancje nie mogą być wyłączone, Blulog ogranicza czas trwania i środki zaradcze wynikające z takich gwarancji do czasu trwania niniejszej gwarancji oraz, według uznania Blulog, do usług naprawy lub wymiany opisanych poniżej. Niektóre kraje nie zezwalają na ograniczenie czasu trwania dorozumianej gwarancji (lub warunku), więc ograniczenie opisane powyżej może nie mieć zastosowania w Twoim przypadku.

CO OBEJMUJE NINIEJSZA GWARANCJA?

Blulog Sp. z o.o., ul. Konarzewska 4, 60-101, Poznań ("Blulog") gwarantuje, że produkt systemu Blulog RTM będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych, jeśli będzie używany normalnie, zgodnie z opublikowanymi przez Blulog wytycznymi, przez okres od JEDNEGO (1) do TRZECH (3) LAT (w zależności od produktu) od daty pierwotnego zakupu przez nabywcę będącego użytkownikiem końcowym ("Okres Gwarancji"). Opublikowane przez Blulog wytyczne obejmują między innymi informacje zawarte w specyfikacjach technicznych, instrukcjach obsługi i komunikatach serwisowych.

CO NIE JEST OBJĘTE NINIEJSZĄ GWARANCJĄ?

Niniejsza gwarancja nie dotyczy żadnych produktów sprzętowych innych niż marki Blulog ani żadnego oprogramowania, nawet jeśli jest ono pakowane lub sprzedawane razem ze sprzętem Blulog. Producenci, dostawcy lub wydawcy inni niż Blulog mogą udzielać Ci własnych gwarancji - w celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z nimi. Oprogramowanie dystrybuowane przez Blulog z marką Blulog lub bez niej (w tym, ale nie tylko, oprogramowanie systemowe) nie jest objęte niniejszą gwarancją. Szczegółowe informacje na temat praw użytkownika w zakresie korzystania z tego oprogramowania znajdują się w umowie licencyjnej dołączonej do oprogramowania. Blulog nie gwarantuje, że działanie Produktu Blulog będzie nieprzerwane lub wolne od błędów. Blulog nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania instrukcji dotyczących użytkowania Produktu Blulog.

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania: (a) do części zużywających się, takich jak powłoki ochronne, które są zaprojektowane tak, aby zmniejszać się z czasem, chyba że awaria nastąpiła z powodu wady materiałowej lub wykonawczej; (b) do uszkodzeń kosmetycznych, w tym, ale nie tylko, do zadrapań, wgnieceń i pękniętego plastiku na portach, chyba że awaria nastąpiła z powodu wady materiałowej lub wykonawczej; (c) do uszkodzeń spowodowanych użyciem komponentu lub produktu strony trzeciej, który nie spełnia specyfikacji Produktu Blulog; (d) do uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, nadużyciem, niewłaściwym użyciem, ogniem, kontaktem z cieczą, trzęsieniem ziemi lub innymi przyczynami zewnętrznymi; (e) do uszkodzeń spowodowanych eksploatacją Produktu Blulog poza wytycznymi opublikowanymi przez Blulog; (f) za szkody spowodowane przez serwis (w tym aktualizacje i rozszerzenia) wykonany przez kogokolwiek, kto nie jest przedstawicielem Blulog lub Dystrybutora Blulog; (g) za Produkt Blulog, który został zmodyfikowany w celu zmiany funkcjonalności lub możliwości bez pisemnej zgody Blulog; (h) za wady spowodowane normalnym zużyciem lub w inny sposób wynikające z normalnego starzenia się Produktu Blulog; (i) jeśli jakikolwiek numer seryjny został usunięty lub zamazany z Produktu Blulog; lub (j) jeśli Blulog otrzyma informację od odpowiednich władz publicznych, że produkt został skradziony lub jeśli dezaktywowałeś inne środki bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do Produktu Blulog i nie możesz w żaden sposób udowodnić, że jesteś autoryzowanym użytkownikiem produktu (np.np. poprzez przedstawienie dowodu zakupu).

WAŻNE OGRANICZENIE PRODUKT SYSTEMOWY BLULOG RTM.

Blulog może ograniczyć obsługę gwarancyjną systemu RTM do kraju, w którym Blulog lub jego autoryzowany dystrybutor pierwotnie sprzedał urządzenie.

TWOJE OBOWIĄZKI

Należy okresowo wykonywać kopie zapasowe informacji, aby chronić ich zawartość i zabezpieczyć się przed ewentualnymi awariami.

Przed otrzymaniem usługi gwarancyjnej Blulog lub Dystrybutor Blulog może wymagać od Ciebie dostarczenia dowodu zakupu, odpowiedzi na pytania mające na celu pomoc w zdiagnozowaniu potencjalnych problemów oraz postępowania zgodnie z procedurami Blulog dotyczącymi uzyskania usługi gwarancyjnej.

Po wykonaniu usługi gwarancyjnej Twój Produkt Blulog lub urządzenie zastępcze zostanie zwrócone w takim stanie, w jakim był skonfigurowany w momencie zakupu, z uwzględnieniem stosownych aktualizacji.

WAŻNE: NIE OTWIERAJ PRODUKTU BLULOG. OTWIERANIE PRODUKTU BLULOG MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIA, KTÓRE NIE SĄ OBJĘTE NINIEJSZĄ GWARANCJĄ. TYLKO FIRMA BLULOG LUB DYSTRYBUTOR FIRMY BLULOG POWINIEN PRZEPROWADZAĆ SERWIS TEGO PRODUKTU FIRMY BLULOG.

CO ZROBI BLULOG W PRZYPADKU NARUSZENIA GWARANCJI?

Jeśli w Okresie Gwarancji Dystrybutor Blulog zgłosi roszczenie zgodnie z niniejszą gwarancją, Dystrybutor Blulog, według własnego uznania:

 • Użyj zapasowych jednostek, aby zastąpić system Blulog RTM na czas potrzebny do przetestowania produktu w ramach gwarancji.
 • Ustalenie, czy naprawa lub wymiana w ramach gwarancji jest uzasadniona
 • Dystrybutor Blulog wyśle wadliwy system RTM na poniższy adres:
  Blulog Sp. z o.o.
  ul. Dąbrowskiego 334A
  60-406 Poznań
  Polska
 • Dystrybutor Blulog poinformuje o tym Bluloga, wysyłając wiadomość z powiadomieniem na poniższy adres e-mail:
  robert.neumann@Blulog.eu

Jeśli naprawa lub wymiana urządzenia w ramach gwarancji jest uzasadniona, Blulog:

 • zastąpić Produkt Blulog tym samym modelem (lub zgodą Dystrybutora Blulog produktem o podobnej funkcjonalności) utworzonym z nowych i/lub wcześniej używanych części, które są równoważne z nowymi pod względem wydajności i niezawodności, lub
 • wymień Produkt Blulog na zwrot kosztów zakupu.
 • Blulog wymieni wadliwy system RTM w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki od Dystrybutora Blulog w przypadku zwykłej wymiany i do 14 dni roboczych w przypadku naprawy.
 • jeśli system RTM nie może być naprawiony, Blulog usunie wadliwy system RTM z BluConsole.

Część zamienna lub Produkt Blulog, który został zainstalowany zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Blulog, przejmuje pozostały okres Gwarancji lub dziewięćdziesiąt (90) dni od daty wymiany lub naprawy, w zależności od tego, który z nich zapewnia Ci dłuższą ochronę. W przypadku wymiany Produktu Blulog lub jego części lub zwrotu pieniędzy, wymieniony element staje się Twoją własnością, a wymieniony lub zwrócony element staje się własnością Blulog.

JAK UZYSKAĆ SERWIS GWARANCYJNY?

Zanim skontaktujesz się z Blulog, sprawdź sekcję FAQ (link poniżej). Jeśli po skorzystaniu z tych zasobów Produkt Blulog nadal nie działa poprawnie, skontaktuj się z Dystrybutorem Blulog. Dystrybutor Blulog pomoże Ci ustalić, czy Twój Produkt Blulog wymaga serwisu, a jeśli tak, poinformuje Cię, jak Blulog go zapewni. W przypadku kontaktu telefonicznego z Dystrybutorem Blulog mogą obowiązywać inne opłaty w zależności od lokalizacji. Abyśmy mogli lepiej Ci pomóc, prosimy o zebranie informacji wymienionych w poniższej tabeli:

Gromadzenie informacji
Urządzenie:
Model:
Numer identyfikacyjny:
Data zakupu:
Związany z Organizacją:
Związane ze Strefą:
Data zakupu:

OPCJE SERWISU GWARANCYJNEGO

Blulog zapewni serwis gwarancyjny poprzez jedną lub więcej z poniższych opcji:

 • Usługa odesłania. Możesz zwrócić swój Produkt Blulog Dystrybutorowi Blulog. Kiedy otrzymasz informację o zakończeniu usługi, odbierzesz Produkt Blulog od Dystrybutora Blulog.

Blulog zastrzega sobie prawo do zmiany metody, za pomocą której Blulog może świadczyć usługi gwarancyjne dla Ciebie, a także do zmiany kwalifikacji Twojego Produktu Blulog do otrzymania konkretnej metody usługi. Serwis będzie ograniczony do opcji dostępnych w kraju, w którym zamówiono usługę. Opcje serwisowe, dostępność części i czas reakcji mogą się różnić w zależności od kraju. Jeśli Produkt Blulog nie może być serwisowany w kraju, w którym się znajduje, możesz być odpowiedzialny za koszty wysyłki i obsługi. Jeśli szukasz serwisu w kraju, który nie jest oryginalnym krajem zakupu, będziesz przestrzegał wszystkich stosownych praw i przepisów dotyczących importu i eksportu oraz będziesz odpowiedzialny za wszystkie cła, V.A.T. i inne powiązane podatki i opłaty. Tam, gdzie dostępny jest międzynarodowy serwis, Blulog może naprawić lub wymienić Produkty i części Blulog na porównywalne Produkty i części Blulog, które spełniają lokalne standardy.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Umyślne i rażące zaniedbanie działań i/lub zaniechań. Blulog nie gwarantuje, że będzie w stanie naprawić jakikolwiek produkt Blulog w ramach niniejszej gwarancji.

Niektóre kraje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub wynikowych, dlatego powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania w twoim przypadku.

OGÓLNIE

Żaden dystrybutor, sprzedawca, agent ani pracownik firmy Blulog nie jest upoważniony do wprowadzania jakichkolwiek zmian, rozszerzania lub uzupełniania niniejszej Gwarancji. Jeżeli którekolwiek z postanowień zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem lub wykonalność pozostałych postanowień. Niniejsza Gwarancja podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem kraju, w którym dokonano zakupu Produktu Blulog. Gwarantem w ramach niniejszej Gwarancji jest firma Blulog lub jej następca prawny.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w internecie: 

Wsparcie Blulog support@Blulog.freshdesk.com
Blulog FAQ Blulog.freshdesk.com/support/home
Strona internetowa Blulog www.Blulog.eu
Email Blulog info@Blulog.eu
Numer kontaktowy Blulog 00 48 618 803 343

Błędy, Których Chcemy Unikać

Wybierając Rozwiązanie Monitorujące

Nie wiesz, które rozwiązanie monitorujące wybrać? Raport, który proponujemy na pewno pomoże wybrać. oszczędzaj czas i pieniądze!

Administratorem Twoich danych osobowych będzie „Blulog Sp. z o.o.” ul. Konarzewska 4, 60-101 Poznań, NIP: 7792427403. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych znajdziesz w Polityce Prywatności. W każdej chwili będziesz mógł cofnąć zgodę.

Używamy Mailchimp jako naszej platformy marketingowej. Klikając poniżej, aby zasubskrybować, potwierdzasz, że Twoje informacje zostaną przesłane do Mailchimp w celu przetworzenia. Tutaj dowiesz się więcej o praktykach prywatności Mailchimp.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Jérémy Laurens prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Blulog Sp. Z oo” ul. Konarzewska 4, 60-101 Poznań, NIP: X. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w Polityka Prywatności. W każdej chwili będziesz mógł cofnąć zgodę.