Polityka Prywatności

Aplikacja gromadzi pewne dane osobowe od swoich użytkowników.

Ten dokument zawiera sekcja poświęcona konsumentom z Kalifornii i ich prawom do prywatności.

Ten dokument można wydrukować, korzystając z polecenia "drukuj" w ustawieniach dowolnej przeglądarki.

Właściciel i administrator danych

Blulog Sp. z o.o. Konarzewska 4, 60-101, Poznań, Polska

Email kontaktowy właściciela: info@blulog.eu

Rodzaje gromadzonych danych

Wśród rodzajów Danych Osobowych, które zbiera ta Aplikacja, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, znajdują się: Tracker; Dane użytkowe; imię; nazwisko; numer telefonu; nazwa firmy; zawód; adres; kraj; adres e-mail; kod pocztowy/pocztowy; miasto; strona internetowa.

Szczegółowe informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych osobowych znajdują się w odpowiednich sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w specjalnych tekstach wyjaśniających wyświetlanych przed rozpoczęciem gromadzenia danych.

Dane osobowe mogą być dobrowolnie podane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych użytkowych, zbierane automatycznie podczas korzystania z Aplikacji.

O ile nie określono inaczej, wszystkie Dane wymagane przez Aplikację są obowiązkowe, a ich niepodanie może uniemożliwić świadczenie usług przez Aplikację. W przypadkach, w których Aplikacja wyraźnie stwierdza, że podanie niektórych Danych nie jest obowiązkowe, Użytkownicy mają prawo nie podawać tych Danych bez konsekwencji dla dostępności lub funkcjonowania Usługi.

Użytkownicy, którzy nie są pewni, które Dane Osobowe są obowiązkowe, mogą skontaktować się z Właścicielem.
Wszelkie wykorzystanie plików cookie lub innych narzędzi śledzenia przez niniejszą Aplikację lub przez właścicieli usług osób trzecich wykorzystywanych przez niniejszą Aplikację służy zapewnieniu Usługi wymaganej przez Użytkownika, oprócz innych celów opisanych w niniejszym dokumencie oraz w Polityce dotyczącej plików cookie, jeśli jest dostępna.

Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie Dane Osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem Aplikacji i potwierdzają, że posiadają zgodę osoby trzeciej na przekazanie tych danych Właścicielowi.

Sposób i miejsce przetwarzania Danych

Metody przetwarzania

Właściciel podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieuprawnionemu zniszczeniu Danych.

Przetwarzanie danych odbywa się przy użyciu komputerów i/lub narzędzi informatycznych, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i trybami ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Oprócz Właściciela, w niektórych przypadkach dostęp do Danych mogą mieć określone osoby odpowiedzialne, zaangażowane w działanie Aplikacji (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemu) lub podmioty zewnętrzne (takie jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, dostawcy poczty, dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) wyznaczone w razie potrzeby przez Właściciela jako Przetwarzający Dane. Aktualną listę tych podmiotów można w każdej chwili uzyskać od Właściciela.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Właściciel może przetwarzać Dane osobowe dotyczące Użytkowników, jeśli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:

 • Użytkownicy wyrazili zgodę na jeden lub więcej określonych celów. Uwaga: Zgodnie z niektórymi przepisami prawa Właściciel może przetwarzać Dane Osobowe do czasu, gdy Użytkownik wyrazi sprzeciw wobec takiego przetwarzania ("opt-out"), bez konieczności powoływania się na zgodę lub inną z poniższych podstaw prawnych. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych podlega europejskiemu prawu o ochronie danych;
 • podanie Danych jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub jego zobowiązań przedumownych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Właściciel;
 • przetwarzanie jest związane z zadaniem, które jest wykonywane w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej przysługującej Właścicielowi;
 • przetwarzanie jest konieczne dla celów uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela lub stronę trzecią.

W każdym przypadku Właściciel chętnie pomoże wyjaśnić, jaka konkretnie podstawa prawna ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności, czy podanie Danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Miejsce

Dane są przetwarzane w biurach operacyjnych Właściciela oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony biorące udział w przetwarzaniu.

W zależności od lokalizacji Użytkownika, przekazywanie danych może wiązać się z przekazywaniem danych Użytkownika do kraju innego niż jego własny. Aby dowiedzieć się więcej o miejscu przetwarzania tak przekazanych Danych, Użytkownicy mogą sprawdzić sekcję zawierającą szczegóły dotyczące przetwarzania Danych osobowych.

Użytkownicy mają również prawo dowiedzieć się o podstawie prawnej przekazywania Danych do kraju spoza Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowej podlegającej międzynarodowemu prawu publicznemu lub utworzonej przez dwa lub więcej państw, takiej jak ONZ, oraz o środkach bezpieczeństwa podjętych przez Właściciela w celu zabezpieczenia ich Danych.

Jeśli dojdzie do takiego transferu, Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje tego dokumentu lub skontaktować się z Właścicielem, korzystając z informacji podanych w sekcji kontaktowej.

Czas retencji

Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymaga tego cel, dla którego zostały zebrane.

Dlatego:

 • Dane osobowe zebrane dla celów związanych z realizacją umowy pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu pełnego wykonania takiej umowy.
 • Dane osobowe gromadzone dla celów wynikających z uzasadnionych interesów Właściciela będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji tych celów. Użytkownicy mogą znaleźć szczegółowe informacje na temat uzasadnionych interesów Właściciela w odpowiednich częściach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem.

Właściciel może mieć prawo do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na takie przetwarzanie, o ile zgoda ta nie zostanie wycofana. Ponadto Właściciel może być zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, gdy jest to konieczne do wykonania obowiązku prawnego lub na polecenie organu władzy.

Po upływie okresu przechowywania Dane osobowe zostaną usunięte. Dlatego też prawo do dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

Cele przetwarzania danych

Dane dotyczące Użytkownika są gromadzone w celu umożliwienia Właścicielowi świadczenia Usług, wypełnienia zobowiązań prawnych, odpowiedzi na wnioski o egzekwowanie prawa, ochrony jego praw i interesów (lub praw i interesów jego Użytkowników lub osób trzecich), wykrywania wszelkich złośliwych lub oszukańczych działań, a także w następujących przypadkach: Analityki i Kontaktowania się z Użytkownikiem.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat Danych osobowych wykorzystywanych w każdym celu, Użytkownik może zapoznać się z częścią "Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Danych osobowych".

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone w następujących celach i przy użyciu następujących usług:

Analytics

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu internetowego oraz mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowań Użytkowników.

Google Analytics

Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od miejsca, z którego uzyskuje się dostęp do tej Aplikacji, ("Google"). Google wykorzystuje zebrane Dane do śledzenia i badania korzystania z tej Aplikacji, przygotowywania raportów na temat swojej działalności oraz udostępniania ich innym usługom Google.
Google może wykorzystać zebrane Dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam swojej sieci reklamowej.

Przetwarzane dane osobowe: Tracker; Dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone -. Polityka Prywatności - Opt Out; Irlandia -. Polityka Prywatności - Opt Out.

Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z ustawą CCPA: informacje internetowe.

Przetwarzanie to stanowi sprzedaż zgodnie z definicją zawartą w ustawie CCPA. Oprócz informacji zawartych w tej klauzuli, Użytkownik może znaleźć informacje dotyczące sposobu rezygnacji ze sprzedaży w części opisującej prawa konsumentów kalifornijskich.

OVH Data Analytics (OVH S.A.S.)

OVH Data Analytics to usługa analityczna świadczona przez OVH S.A.S.

Przetwarzane dane osobowe: Tracker; Dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: Francja - Polityka Prywatności.

Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z ustawą CCPA: informacje internetowe.

Przetwarzanie to stanowi sprzedaż zgodnie z definicją zawartą w ustawie CCPA. Oprócz informacji zawartych w tej klauzuli, Użytkownik może znaleźć informacje dotyczące sposobu rezygnacji ze sprzedaży w części opisującej prawa konsumentów kalifornijskich.

Statystyki WordPressa

WordPress Stats to usługa analityczna świadczona przez Automattic Inc. lub przez Aut O'Mattic A8C Ireland Ltd., w zależności od lokalizacji, z której uzyskuje się dostęp do tej Aplikacji.

Przetwarzane dane osobowe: Tracker; Dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone -. Polityka Prywatności; Irlandia -. Polityka Prywatności.

Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z ustawą CCPA: informacje internetowe.

Przetwarzanie to stanowi sprzedaż zgodnie z definicją zawartą w ustawie CCPA. Oprócz informacji zawartych w tej klauzuli, Użytkownik może znaleźć informacje dotyczące sposobu rezygnacji ze sprzedaży w części opisującej prawa konsumentów kalifornijskich.

Usługi platformowe i hosting 

Usługi te służą do hostingu i obsługi kluczowych komponentów Aplikacji, umożliwiając w ten sposób udostępnienie Aplikacji w ramach jednolitej platformy. Platformy te zapewniają Właścicielowi szeroki zakres narzędzi - np. analitykę, rejestrację użytkowników, komentowanie, zarządzanie bazami danych, handel elektroniczny, przetwarzanie płatności - które wiążą się z gromadzeniem i przetwarzaniem Danych Osobowych.
Niektóre z tych usług działają za pośrednictwem geograficznie rozproszonych serwerów, co utrudnia określenie faktycznej lokalizacji, w której przechowywane są Dane osobowe.

WordPress.com

WordPress.com to platforma dostarczana przez Automattic Inc. lub przez Aut O'Mattic A8C Ireland Ltd., w zależności od miejsca, z którego uzyskuje się dostęp do tej Aplikacji, która umożliwia Właścicielowi tworzenie, uruchamianie i hostowanie tej Aplikacji.

Przetwarzane dane osobowe: różne rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone -. Polityka Prywatności; Irlandia -. Polityka Prywatności.

Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z ustawą CCPA: informacje internetowe.

Kontakt z użytkownikiem

Formularz wyceny (ta aplikacja)

Wypełniając formularz kontaktowy swoimi danymi, Użytkownik upoważnia Aplikację do wykorzystania tych danych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania o informacje, oferty lub innego rodzaju prośby wskazane w nagłówku formularza.

Przetwarzane dane osobowe: adres; miasto; nazwa firmy; kraj; adres e-mail; imię; nazwisko; numer telefonu; zawód; strona internetowa; kod pocztowy.

Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z ustawą CCPA: identyfikatory; informacje handlowe; informacje internetowe; informacje związane z zatrudnieniem.

Formularz kontaktowy (ta Aplikacja)

Wypełniając formularz kontaktowy swoimi danymi, Użytkownik upoważnia Aplikację do wykorzystania tych danych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania o informacje, oferty lub innego rodzaju prośby wskazane w nagłówku formularza.

Przetwarzane dane osobowe: adres; miasto; nazwa firmy; kraj; adres e-mail; imię; nazwisko; numer telefonu; zawód; strona internetowa; kod pocztowy.

Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z ustawą CCPA: identyfikatory; informacje handlowe; informacje internetowe; informacje związane z zatrudnieniem.

Lista mailingowa lub newsletter (ta Aplikacja)

Zapisując się na listę mailingową lub do newslettera, adres e-mail Użytkownika zostanie dodany do listy kontaktowej osób, które mogą otrzymywać wiadomości e-mail zawierające informacje o charakterze handlowym lub promocyjnym dotyczące tej Aplikacji. Adres e-mail użytkownika może również zostać dodany do tej listy w wyniku zapisania się do Aplikacji lub po dokonaniu zakupu.

Przetwarzane dane osobowe: adres; miasto; nazwa firmy; kraj; adres e-mail; imię; nazwisko; numer telefonu; zawód; strona internetowa; kod pocztowy.

Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z ustawą CCPA: identyfikatory; informacje handlowe; informacje internetowe; informacje związane z zatrudnieniem.

Zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości

Ten rodzaj usługi umożliwia zarządzanie bazą kontaktów e-mailowych, telefonicznych lub innych informacji kontaktowych w celu komunikacji z Użytkownikiem.
Usługi te mogą również gromadzić dane dotyczące daty i godziny, kiedy wiadomość została obejrzana przez Użytkownika, a także kiedy Użytkownik wszedł z nią w interakcję, np. klikając na linki zawarte w wiadomości.

Mailchimp (The Rocket Science Group LLC)

Mailchimp to usługa zarządzania adresami e-mailowymi i wysyłania wiadomości udostępniana przez The Rocket Science Group LLC.

Przetwarzane dane osobowe: adres; nazwa firmy; kraj; adres e-mail; imię; nazwisko; numer telefonu.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone -. Polityka Prywatności.

Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z ustawą CCPA: identyfikatory; informacje handlowe.

Przetwarzanie to stanowi sprzedaż zgodnie z definicją zawartą w ustawie CCPA. Oprócz informacji zawartych w tej klauzuli, Użytkownik może znaleźć informacje dotyczące sposobu rezygnacji ze sprzedaży w części opisującej prawa konsumentów kalifornijskich.

Hosting i infrastruktura backendowa

Celem tego typu usług jest udostępnianie Danych i plików, które umożliwiają działanie i rozpowszechnianie tej Aplikacji, a także zapewnienie gotowej infrastruktury do uruchamiania określonych funkcji lub części tej Aplikacji.

Niektóre usługi spośród wymienionych poniżej, o ile istnieją, mogą działać za pośrednictwem geograficznie rozproszonych serwerów, co utrudnia określenie faktycznej lokalizacji, w której przechowywane są Dane osobowe.

OVHcloud (OVH S.A.S.)

OVHcloud to usługa hostingowa i backendowa świadczona przez OVH S.A.S.

Przetwarzane dane osobowe: Dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: Francja - Polityka Prywatności.

Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z ustawą CCPA: informacje internetowe.

Zapisywanie i zarządzanie kopiami zapasowymi

Ten rodzaj usługi umożliwia Właścicielowi zapisywanie i zarządzanie kopiami zapasowymi tej Aplikacji na zewnętrznych serwerach zarządzanych przez samego dostawcę usługi. Kopie zapasowe mogą obejmować kod źródłowy i zawartość, a także dane, które Użytkownik dostarcza do tej Aplikacji.

OVH Storage and backup (OVH S.A.S.)

OVH Storage and backup to usługa pozwalająca na zapisywanie i zarządzanie kopiami zapasowymi świadczona przez OVH S.A.S.

Przetwarzane dane osobowe: różne rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu.

Miejsce przetwarzania: Francja - Polityka Prywatności.

Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z ustawą CCPA: informacje internetowe.

Przekazywanie danych poza UE 

Właściciel może przekazywać Dane Osobowe zgromadzone w UE do krajów trzecich (tj. do krajów nienależących do UE) wyłącznie na podstawie określonej podstawy prawnej. Każde takie przekazanie Danych oparte jest na jednej z podstaw prawnych opisanych poniżej.
Użytkownicy mogą zwrócić się do Właściciela, aby dowiedzieć się, jaka podstawa prawna ma zastosowanie do konkretnej usługi.

Transfer danych do krajów, które gwarantują standardy europejskie (ta Aplikacja)

Jeśli jest to podstawa prawna, przekazywanie danych osobowych z UE do krajów trzecich odbywa się zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej o adekwatności.
Komisja Europejska przyjmuje decyzje o adekwatności w odniesieniu do poszczególnych krajów, jeśli uzna, że dany kraj posiada i zapewnia standardy ochrony danych osobowych porównywalne z tymi, które zostały określone w przepisach UE dotyczących ochrony danych. Aktualną listę wszystkich wydanych decyzji o adekwatności można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Przetwarzane dane osobowe: różne rodzaje danych.

Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z ustawą CCPA: informacje internetowe.

Przekazywanie danych za granicę na podstawie standardowych klauzul umownych (niniejsza Aplikacja)

Jeśli jest to podstawa prawna, przekazywanie Danych Osobowych z UE do krajów trzecich odbywa się przez Właściciela zgodnie ze "standardowymi klauzulami umownymi" dostarczonymi przez Komisję Europejską.
Oznacza to, że odbiorcy danych zobowiązali się do przetwarzania danych osobowych zgodnie ze standardami ochrony danych określonymi w przepisach UE dotyczących ochrony danych. W celu uzyskania dalszych informacji Użytkownicy proszeni są o kontakt z Właścicielem za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie.

Przetwarzane dane osobowe: różne rodzaje danych.

Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z ustawą CCPA: informacje internetowe.

Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych

Ten rodzaj usługi umożliwia ci oglądanie treści umieszczonych na zewnętrznych platformach bezpośrednio ze stron tej Aplikacji i wchodzenie w interakcje z nimi.
Tego typu usługi mogą nadal gromadzić dane o ruchu internetowym na stronach, na których są zainstalowane, nawet jeśli Użytkownicy z nich nie korzystają.

Widżet wideo YouTube

YouTube to usługa wizualizacji treści wideo świadczona przez Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od miejsca, z którego uzyskuje się dostęp do tej Aplikacji, która umożliwia tej Aplikacji umieszczanie tego rodzaju treści na swoich stronach.

Przetwarzane dane osobowe: Tracker; Dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone -. Polityka Prywatności; Irlandia -. Polityka Prywatności.

Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z ustawą CCPA: informacje internetowe.

Przetwarzanie to stanowi sprzedaż zgodnie z definicją zawartą w ustawie CCPA. Oprócz informacji zawartych w tej klauzuli, Użytkownik może znaleźć informacje dotyczące sposobu rezygnacji ze sprzedaży w części opisującej prawa konsumentów kalifornijskich.

Interakcja z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi 

Ten rodzaj usługi umożliwia interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron tej Aplikacji.
Interakcje i informacje uzyskane za pośrednictwem tej Aplikacji zawsze podlegają ustawieniom prywatności Użytkownika w każdej sieci społecznościowej.
Tego typu usługi mogą nadal zbierać dane o ruchu na stronach, na których są zainstalowane, nawet jeśli Użytkownicy z nich nie korzystają.
Zaleca się wylogowanie z odpowiednich usług, aby mieć pewność, że dane przetwarzane w tej Aplikacji nie są łączone z profilem Użytkownika.

Przycisk "Lubię to" na Facebooku i widżety społecznościowe

Przycisk Lubię to i widżety społecznościowe Facebooka są usługami umożliwiającymi interakcję z siecią społecznościową Facebook, świadczonymi przez Facebook, Inc. lub przez Facebook Ireland Ltd., w zależności od miejsca, z którego uzyskuje się dostęp do tej Aplikacji,

Przetwarzane dane osobowe: Tracker; Dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone -. Polityka Prywatności; Irlandia -. Polityka Prywatności.

Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z ustawą CCPA: informacje internetowe.

Przetwarzanie to stanowi sprzedaż zgodnie z definicją zawartą w ustawie CCPA. Oprócz informacji zawartych w tej klauzuli, Użytkownik może znaleźć informacje dotyczące sposobu rezygnacji ze sprzedaży w części opisującej prawa konsumentów kalifornijskich.

Przycisk Twitter Tweet i widżety społecznościowe (Twitter, Inc.)

Przycisk Twitter Tweet i widżety społecznościowe to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową Twitter dostarczane przez firmę Twitter, Inc.

Przetwarzane dane osobowe: Tracker; Dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone -. Polityka Prywatności.

Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z ustawą CCPA: informacje internetowe.

Przetwarzanie to stanowi sprzedaż zgodnie z definicją zawartą w ustawie CCPA. Oprócz informacji zawartych w tej klauzuli, Użytkownik może znaleźć informacje dotyczące sposobu rezygnacji ze sprzedaży w części opisującej prawa konsumentów kalifornijskich.

Przycisk LinkedIn i widżety społecznościowe (LinkedIn Corporation)

Przycisk LinkedIn i widżety społecznościowe to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową LinkedIn dostarczaną przez LinkedIn Corporation.

Przetwarzane dane osobowe: Tracker; Dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone -. Polityka Prywatności.

Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z ustawą CCPA: informacje internetowe.

Przetwarzanie to stanowi sprzedaż zgodnie z definicją zawartą w ustawie CCPA. Oprócz informacji zawartych w tej klauzuli, Użytkownik może znaleźć informacje dotyczące sposobu rezygnacji ze sprzedaży w części opisującej prawa konsumentów kalifornijskich.

Adobe Fonts/Typekit  

Adobe Fonts/Typekit to serwisy udostępniające czcionki i umożliwiające zwiększenie wydajności tej Aplikacji.

Przetwarzane dane osobowe: Tracker; Dane użytkowe

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone -. Polityka Prywatności.

Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z ustawą CCPA: informacje internetowe.

Przetwarzanie to stanowi sprzedaż zgodnie z definicją zawartą w ustawie CCPA. Oprócz informacji zawartych w tej klauzuli, Użytkownik może znaleźć informacje dotyczące sposobu rezygnacji ze sprzedaży w części opisującej prawa konsumentów kalifornijskich.

Prawa użytkowników

Użytkownicy mogą korzystać z pewnych praw dotyczących ich danych przetwarzanych przez Właściciela.

W szczególności Użytkownicy mają prawo do następujących czynności:

 • Wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.Użytkownicy mają prawo do wycofania zgody, jeśli wcześniej wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania ich danych.Użytkownicy mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej innej niż zgoda. Więcej informacji na ten temat znajduje się w specjalnej sekcji poniżej.
 • Dostęp do swoich danych.Użytkownicy mają prawo dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza dane, uzyskać informacje na temat niektórych aspektów przetwarzania oraz uzyskać kopię przetwarzanych danych.
 • Weryfikuj i szukaj naprawy.Użytkownicy mają prawo sprawdzić poprawność swoich danych i poprosić o ich aktualizację lub poprawienie.
 • ograniczyć przetwarzanie swoich danych.Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, do ograniczenia przetwarzania swoich danych. W takim przypadku Właściciel nie będzie przetwarzał ich danych w celu innym niż ich przechowywanie.
 • Usunąć lub w inny sposób usunąć swoje dane osobowe.Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, uzyskać od Właściciela usunięcie swoich danych.
 • Odbierz swoje dane i przekaż je innemu administratorowi.Użytkownicy mają prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz, jeśli jest to technicznie możliwe, do przekazania ich bez żadnych przeszkód innemu administratorowi danych. To postanowienie ma zastosowanie pod warunkiem, że Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i że przetwarzanie opiera się na zgodzie Użytkownika, na umowie, której stroną jest Użytkownik lub na zobowiązaniach przedumownych.
 • Złóż skargę.Użytkownicy mają prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych.

Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

W przypadku, gdy Dane Osobowe są przetwarzane ze względu na interes publiczny, w ramach wykonywania władzy publicznej przysługującej Właścicielowi lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela, Użytkownicy mogą wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, podając podstawę związaną z ich szczególną sytuacją, uzasadniającą sprzeciw.

Użytkownicy muszą wiedzieć, że jeśli jednak ich Dane Osobowe będą przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, mogą w każdej chwili sprzeciwić się temu przetwarzaniu bez podawania uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza Dane Osobowe dla celów marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

Jak korzystać z tych praw

Wszelkie prośby o skorzystanie z praw Użytkownika mogą być kierowane do Właściciela poprzez dane kontaktowe podane w tym dokumencie. Żądania te mogą być realizowane bezpłatnie i będą rozpatrywane przez Właściciela tak szybko, jak to możliwe, zawsze w ciągu jednego miesiąca.

Dodatkowe informacje o gromadzeniu i przetwarzaniu danych

Działania prawne

Dane Osobowe Użytkownika mogą zostać wykorzystane do celów prawnych przez Właściciela w sądzie lub na etapach prowadzących do ewentualnych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z tej Aplikacji lub powiązanych Usług.
Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, iż Właściciel może być zobowiązany do ujawnienia danych osobowych na żądanie organów władzy publicznej.

Dodatkowe informacje o danych osobowych użytkownika

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, Aplikacja może na życzenie Użytkownika dostarczyć mu dodatkowych i kontekstowych informacji dotyczących poszczególnych Usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych.

Dzienniki systemowe i konserwacja

Dla celów operacyjnych i konserwacyjnych ta Aplikacja i wszelkie usługi osób trzecich mogą gromadzić pliki rejestrujące interakcje z tą Aplikacją (logi systemowe), wykorzystując w tym celu inne Dane Osobowe (takie jak adres IP).

Informacje nie zawarte w niniejszej polityce

W każdej chwili można uzyskać od Właściciela więcej szczegółów dotyczących gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych. Informacje na temat kontaktu znajdują się na początku tego dokumentu.

Jak obsługiwane są żądania "Do Not Track"?

Ta aplikacja nie obsługuje żądań "Do Not Track".
Aby dowiedzieć się, czy któreś z usług stron trzecich, z których korzysta, honorują prośby o "Nie śledzenie", należy zapoznać się z ich polityką prywatności.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, powiadamiając o tym swoich użytkowników na tej stronie i ewentualnie w ramach tej Aplikacji i/lub - o ile jest to technicznie i prawnie możliwe - wysyłając powiadomienie do użytkowników za pośrednictwem wszelkich danych kontaktowych dostępnych Właścicielowi. Zaleca się częste sprawdzanie tej strony, zwracając uwagę na datę ostatniej modyfikacji podaną na dole.

Jeśli zmiany będą miały wpływ na czynności przetwarzania wykonywane na podstawie zgody Użytkownika, Właściciel zbierze od Użytkownika nową zgodę, jeśli będzie to wymagane.

Informacje dla konsumentów z Kalifornii

Ta część dokumentu łączy się z informacjami zawartymi w pozostałej części polityki prywatności i uzupełnia je, a dostarczana jest przez firmę prowadzącą niniejszą Aplikację oraz, w zależności od przypadku, jej jednostkę nadrzędną, jednostki zależne i stowarzyszone (dla celów niniejszej części dokumentu zwane łącznie "my", "nas", "nasz").

Postanowienia zawarte w tej sekcji dotyczą wszystkich Użytkowników, którzy są konsumentami zamieszkującymi stan Kalifornia w Stanach Zjednoczonych Ameryki, zgodnie z "The California Consumer Privacy Act of 2018" (Użytkownicy są określani poniżej po prostu jako "Ty", "Twój", "Twoje"), a w przypadku takich konsumentów postanowienia te zastępują wszelkie inne ewentualnie rozbieżne lub sprzeczne postanowienia zawarte w polityce prywatności.

W tej części dokumentu użyto terminu "dane osobowe" zgodnie z definicją zawartą w ustawie California Consumer Privacy Act (CCPA).

Kategorie gromadzonych, ujawnianych lub sprzedawanych danych osobowych

W tej części podsumowujemy kategorie danych osobowych, które gromadzimy, ujawniamy lub sprzedajemy oraz ich cele. Szczegółowe informacje na temat tych działań można znaleźć w części zatytułowanej "Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych" w niniejszym dokumencie.

Informacje, które zbieramy: kategorie danych osobowych, które zbieramy

Gromadzimy następujące kategorie danych osobowych o Tobie: identyfikatory, informacje handlowe, informacje internetowe oraz informacje związane z zatrudnieniem.

Nie będziemy zbierać dodatkowych kategorii danych osobowych bez powiadomienia Cię o tym.

Jak zbieramy informacje: jakie są źródła gromadzonych przez nas danych osobowych?

Powyższe kategorie danych osobowych zbieramy od ciebie bezpośrednio lub pośrednio, kiedy korzystasz z tej Aplikacji.

Na przykład, bezpośrednio przekazujesz swoje dane osobowe, gdy składasz wnioski za pośrednictwem formularzy w tej Aplikacji. Dane osobowe podajesz również pośrednio, kiedy poruszasz się po Aplikacji, ponieważ dane osobowe dotyczące ciebie są automatycznie obserwowane i gromadzone. Możemy również zbierać Twoje dane osobowe od osób trzecich, które współpracują z nami w związku z Usługą lub funkcjonowaniem tej Aplikacji i jej funkcji.

Jak wykorzystujemy zebrane przez nas informacje: udostępnianie i ujawnianie Twoich danych osobowych stronom trzecim w celach biznesowych

Możemy ujawnić dane osobowe, które gromadzimy na Twój temat, stronie trzeciej w celach biznesowych. W takim przypadku zawieramy pisemną umowę z taką osobą trzecią, która zobowiązuje odbiorcę do zachowania poufności danych osobowych i niewykorzystywania ich do celów innych niż te, które są niezbędne do wykonania umowy.

Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe osobom trzecim, jeśli wyraźnie o to poprosisz lub upoważnisz nas do tego, w celu dostarczenia Ci naszych Usług.

Aby dowiedzieć się więcej o celach przetwarzania danych, zapoznaj się z odpowiednią częścią tego dokumentu.

Sprzedaż Twoich danych osobowych

Dla naszych celów słowo "sprzedaż" oznacza każdą "sprzedaż, wynajem, uwolnienie, ujawnienie, rozpowszechnianie, udostępnianie, przekazywanie lub inne przekazywanie ustnie, pisemnie lub drogą elektroniczną danych osobowych konsumenta przez przedsiębiorcę do innej firmy lub strony trzeciej, w zamian za pieniądze lub inne wartościowe wynagrodzenie".

Oznacza to, że na przykład sprzedaż może mieć miejsce, kiedy aplikacja uruchamia reklamy, przeprowadza analizy statystyczne ruchu lub odsłon, albo po prostu korzysta z takich narzędzi, jak wtyczki sieci społecznościowych itp.

Twoje prawo do rezygnacji ze sprzedaży danych osobowych

Masz prawo zrezygnować ze sprzedaży swoich danych osobowych. Oznacza to, że jeśli poprosisz nas o zaprzestanie sprzedaży Twoich danych, zastosujemy się do Twojej prośby.
Takie wnioski można składać dowolnie, w dowolnym czasie, bez konieczności weryfikacji, po prostu postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Instrukcje dotyczące rezygnacji ze sprzedaży danych osobowych

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub skorzystać z prawa do rezygnacji w odniesieniu do wszystkich transakcji sprzedaży prowadzonych przez Aplikację, zarówno online, jak i offline, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w tym dokumencie.

Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Możemy wykorzystywać twoje dane osobowe, aby umożliwić operacyjne funkcjonowanie tej Aplikacji i jej funkcji ("cele biznesowe"). W takich przypadkach Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób niezbędny i proporcjonalny do celu biznesowego, dla którego zostały zebrane, oraz ściśle w granicach zgodnych celów operacyjnych.

Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe z innych powodów, takich jak cele handlowe (jak wskazano w części "Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych" w niniejszym dokumencie), a także w celu przestrzegania prawa i obrony swoich praw przed właściwymi organami, w przypadku gdy nasze prawa i interesy są zagrożone lub gdy ponosimy rzeczywistą szkodę.

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych do różnych, niepowiązanych lub niezgodnych celów bez powiadomienia Cię o tym.

Twoje prawa do prywatności w Kalifornii i jak z nich korzystać

Prawo do wiedzy i możliwości przenoszenia danych

Masz prawo zażądać, abyśmy ujawnili ci

 • kategorie i źródła danych osobowych, które gromadzimy na Twój temat, cele, dla których wykorzystujemy Twoje dane i komu je udostępniamy;
 • w przypadku sprzedaży danych osobowych lub ujawnienia ich w celach biznesowych - dwie oddzielne listy, na których ujawniamy:
  • w przypadku sprzedaży - kategorie danych osobowych nabytych przez każdą kategorię odbiorców; oraz
  • w przypadku ujawniania danych w celach biznesowych - kategorie danych osobowych uzyskanych przez każdą kategorię odbiorców.

Ujawnienie informacji opisanych powyżej będzie ograniczone do danych osobowych zebranych lub wykorzystanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Jeśli dostarczymy naszą odpowiedź drogą elektroniczną, załączone informacje będą "przenośne", tzn. dostarczone w łatwym do wykorzystania formacie, który umożliwi Ci przekazanie tych informacji bez przeszkód innemu podmiotowi - pod warunkiem, że jest to technicznie wykonalne.

Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych

Masz prawo zażądać, abyśmy usunęli wszelkie Twoje dane osobowe, z zastrzeżeniem wyjątków określonych przez prawo (takich jak, między innymi, gdy informacje są wykorzystywane do identyfikacji i naprawy błędów w Aplikacji, do wykrywania incydentów związanych z bezpieczeństwem oraz do ochrony przed oszustwami lub działaniami niezgodnymi z prawem, do wykonywania określonych praw itp.)

Jeśli nie ma zastosowania żaden wyjątek prawny, w wyniku skorzystania z Twojego prawa usuniemy Twoje dane osobowe i skierujemy do nich naszych dostawców usług.

Jak korzystać z przysługujących ci praw

Aby skorzystać z praw opisanych powyżej, musisz przedstawić nam swoje możliwe do zweryfikowania żądanie, kontaktując się z nami za pośrednictwem danych podanych w tym dokumencie.

Abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoją prośbę, musimy wiedzieć, kim jesteś. Dlatego z powyższych praw możesz skorzystać jedynie poprzez złożenie sprawdzalnego wniosku, który musi:

 • podasz wystarczające informacje, które pozwolą nam w uzasadniony sposób zweryfikować, czy jesteś osobą, na temat której gromadziliśmy dane osobowe, czy też upoważnionym przedstawicielem;
 • opisać Twoją prośbę z wystarczającą ilością szczegółów, które pozwolą nam właściwie ją zrozumieć, ocenić i odpowiedzieć na nią.

Nie odpowiemy na żadne żądanie, jeśli nie będziemy w stanie zweryfikować Twojej tożsamości, a tym samym potwierdzić, że dane osobowe będące w naszym posiadaniu rzeczywiście dotyczą Ciebie.

Jeśli nie możesz osobiście złożyć weryfikowalnego wniosku, możesz upoważnić osobę zarejestrowaną w Sekretariacie Stanu Kalifornia do działania w Twoim imieniu.

Jeśli jesteś osobą dorosłą, możesz złożyć weryfikowalny wniosek w imieniu osoby niepełnoletniej, nad którą sprawujesz władzę rodzicielską.

W ciągu 12 miesięcy możesz złożyć maksymalnie 2 wnioski.

Jak i kiedy mamy rozpatrzyć Twoją prośbę

W ciągu 10 dni potwierdzimy otrzymanie twojej weryfikowalnej prośby i poinformujemy o sposobie jej rozpatrzenia.

Odpowiemy na Twoją prośbę w ciągu 45 dni od jej otrzymania. Jeśli będziemy potrzebować więcej czasu, wyjaśnimy Ci, dlaczego i ile czasu potrzebujemy. W związku z tym należy pamiętać, że spełnienie Twojego żądania może zająć nam nawet 90 dni.

Ujawnione przez nas informacje będą dotyczyć okresu ostatnich 12 miesięcy.

Jeśli odmówimy przyjęcia wniosku, wyjaśnimy ci przyczyny odmowy.

Nie pobieramy opłat za rozpatrzenie lub odpowiedź na Twoje możliwe do zweryfikowania żądanie, chyba że jest ono w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne. W takich przypadkach możemy pobrać uzasadnioną opłatę lub odmówić wykonania żądania. W każdym przypadku poinformujemy o naszej decyzji i wyjaśnimy jej przyczyny.

Definicje i odniesienia prawne

Dane osobowe (lub dane)

Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w połączeniu z innymi informacjami - w tym osobisty numer identyfikacyjny - pozwalają na identyfikację lub możliwość identyfikacji osoby fizycznej.

Dane użytkowe

Informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem tej Aplikacji (lub usług osób trzecich wykorzystanych w tej Aplikacji), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkowników korzystających z tej Aplikacji, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metodę użytą do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (wynik pozytywny, błąd itp.), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez Użytkownika, różne szczegóły dotyczące czasu wizyty (np.), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez Użytkownika, różne szczegóły dotyczące czasu trwania wizyty (np, czas spędzony na każdej stronie w Aplikacji) oraz szczegóły dotyczące ścieżki przebytej w Aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem kolejności odwiedzanych stron, a także inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska informatycznego Użytkownika.

Użytkownik

Osoba fizyczna korzystająca z tej Aplikacji, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z osobą, której dane dotyczą.

Podmiot danych

Osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe.

Przetwarzający dane (lub Nadzorca danych)

Osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora, jak opisano w niniejszej polityce prywatności.

Administrator danych (lub właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i środki przetwarzania Danych Osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i korzystania z tej Aplikacji. O ile nie określono inaczej, Administratorem Danych jest Właściciel niniejszej Aplikacji.

Ta aplikacja

Sposób gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika.

Serwis

Usługa świadczona przez tę Aplikację, opisana w warunkach względnych (jeśli są dostępne) oraz na tej stronie/aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie odniesienia do Unii Europejskiej w tym dokumencie obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ciasteczko

Cookies to Trackery składające się z małych zestawów danych przechowywanych w przeglądarce użytkownika.

Tropiciel

Tracker oznacza każdą technologię - np. pliki cookie, unikalne identyfikatory, sygnały nawigacyjne, osadzone skrypty, e-tagi i fingerprinting - która umożliwia śledzenie Użytkowników, np. poprzez dostęp do informacji lub ich przechowywanie na urządzeniu Użytkownika.

Informacje prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane w oparciu o przepisy wielu aktów prawnych, w tym art. 13/14 rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do tej Aplikacji, o ile w niniejszym dokumencie nie zaznaczono inaczej.

Błędy, Których Chcemy Unikać

Wybierając Rozwiązanie Monitorujące

Nie wiesz, które rozwiązanie monitorujące wybrać? Raport, który proponujemy na pewno pomoże wybrać. oszczędzaj czas i pieniądze!

Administratorem Twoich danych osobowych będzie „Blulog Sp. z o.o.” ul. Konarzewska 4, 60-101 Poznań, NIP: 7792427403. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych znajdziesz w Polityce Prywatności. W każdej chwili będziesz mógł cofnąć zgodę.

Używamy Mailchimp jako naszej platformy marketingowej. Klikając poniżej, aby zasubskrybować, potwierdzasz, że Twoje informacje zostaną przesłane do Mailchimp w celu przetworzenia. Tutaj dowiesz się więcej o praktykach prywatności Mailchimp.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Jérémy Laurens prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Blulog Sp. Z oo” ul. Konarzewska 4, 60-101 Poznań, NIP: X. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w Polityka Prywatności. W każdej chwili będziesz mógł cofnąć zgodę.